ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  รายงานประจำปี 2556
  สถิติสาธารณสุข56
  สถานการณ์การตาย ปี 2556
  ประชากร ปี 2556
  สถิติสาธารณสุขปี 2555
ทั้งหมด..
Download
  คู่มือการUp Version HOSxP_PCU 3.57.10.30
  แผนเงินบำรุง ปี 2558
  ชุดข้อมูลมาตรฐาน
  แบบแผนปฏิบัติการปี 58 ระดับหน่วยบริการ
  นโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558
ทั้งหมด..
รวมลิงค์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
  รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ
  กระดานข่าว เกี่ยวกับ Datacenter สสจ.สระบุรี
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม กวป. เดือน ตค.57
  เอกสารการประชุม กวป. ตค.57
  รายงานการประชุม กวป. เดือนกันยายน 2557
  เอกสารประชุม กวป. เดือน กย.57
  วาระการประฃุม กวป. เดือน กย.57
ทั้งหมด..
VDO

เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ

 • เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ   
 • ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ   
 • โรคมือเท้าปาก   
 • ความรู้เรื่องไข้เลือดออก   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 126 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 21 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,652 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2,784 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 35,011 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 29,440 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  นายแพทย์ ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตุสุขภาพที่ 4 และ นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ สาธารณสุขนิเทศก์เขตุสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (19/11/2557)
  โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558 (11/11/2557)
  คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเทศมาเลเซีย จำนวน10 ท่าน ศึกษาดูงานการบริการจัดการระบบข้อมูลของจังหวัดสระบุรี (29/10/2557)
  ชาวสาธารณสุข จังวหัดสระบุรี ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง นายแพทย์ อัษฎางค์ รวยอาจิณ (22/10/2557)
  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (15/10/2557)
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์)
    ประชาสัมพันธ์การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
    แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ) ประจำปี 2558
    ประกาศคณะอนุกรรมการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง วาระ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานนะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตฯ
    ประขาสัมพันธ์ทางเทคนิคกายภาพ
    โครงการความก้าวหน้าทางเทคนิคกายภาพ
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยกาีเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่องการดำเนินการเลือกหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองฯ
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558
    ประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี ๒๕๕๘
    รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558
    อบรมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักฤษาโรคเบื้องต้น : ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน"
    โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์
    อบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา)
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน "ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕
    อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ ๒๗
    ประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี 2557 ครั้งที่ 2
    สัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4"
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    สาธารณสุขเตือนดูแลสุขภาพ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ปลายฝนต้นหนาว
    สระบุรี จัดรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม ฟรี ในสตรี เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ
    สาธารณสุขสระบุรี เตือนดูแลเด็กเล็กป้องกันโรคมือ เท้า ปาก สระบุรีตายแล้ว 2 ราย
    โรคไข้หูดับ
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ยูนิตทำฟัน
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคณฑี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง
  ทั้งหมด..
   ข่าวเพื่อมวลชน จากกระทรวงสาธารณสุข
   
  ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กฎหมาย ICT แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985